Title Image

Top služby

od sběru geoprostorových dat, po analýzy s využitím umělé inteligence
Poskytujeme široké portfolio služeb od sběru geoprostorových dat bezpilotními prostředky nebo laserovým skenováním, až po provedení specifických analýz s využitím umělé inteligence či vývoj nových řešení „na míru“ dle požadavků zákazníků. Uvádíme zde vybrané služby, které jsou aktuálně pro naše zákazníky nejvíce atraktivní a nejčastěji požadované.

Inovativní a ověřená technologie pro detekci zatékání do plochých střech termokamerou nesenou bezpilotnim letadlem umožní spolehlivě určit místo zatečení i rozsah vlhké izolace; závady kategorizujeme dle závažnosti. Prokazatelně generujeme významné úspory při provádění oprav střech. Termodiagnostickou kontrolu zatékání doporučujeme vždy při záměru osazení střechy novou technologií nebo například fotovoltaickými panely.

Více

Termografické měření a následná diagnostika je rychlou bezkontaktním metodou stanovení teplotních odchylek a výkyvů. Využívá se  především ve stavebnictví pro zjištění a minimalizaci tepelných ztrát budov a objektů (poruchy fasád a izolací). Stále intenzivněji se však tato metoda uplatňuje také v průmyslu, a to  pro rychlé zjištění aktuálního stavu rozvodů a zařízení bez nutnosti časově, finančně i organizačně náročných odstávek.

Více

Výkonné senzory nesené bezpilotními prostředky umožňují provedení detailní vizuální kontroly stavebně-technického stavu objektů, staveb či konstrukcí. S významnými efekty jsou kontroly prováděny především v místech, která jsou nedostupná bez použití plošin, lešení či pomocných konstrukcí. Vizuální kontroly jsou prováděny za účelem identifikace zjevných vad a poruch například u výškových staveb, mostních konstrukcí, jeřábových drah, továrních komínů či střešních konstrukcí.

Více

Metody 3D laserového skenování v kombinaci s leteckou či pozemní fotogrammerií umožňují tvorbu vizuálně dokonalých a detailních 3D modelů exteriérů, interiérů i předmětů. Technologií je fakticky vytvořeno digitální dvojče předmětu, stavby či objektu, které umožňuje měření vzdáleností i ploch. Významnou dokumentační hodnotu má také věrné zachycení povrchů v subcentimetrovém rozlišení. Vizuální 3D model je často využíván jak ve stavebnictví či strojírenství, tak pro dokumentaci historických objektů a předmětů.

Více

Informační model budovy (angl.“ Building Information Modeling nebo Management“) nebo BIM (český ekvivalent pro „informační modelování staveb“) představuje komplexní proces vytváření a správy dat o stavbě během celého jejího životního cyklu. Informační 3D model tedy vzniká pro účely BIM jako vícerozměrný model stavby, obsahující geometrické a popisné informace a slouží jako otevřená databáze informací o stavbě pro její návrh, provedení, provozování a vzájemné propojení těchto etap. Dne 25. září 2017 vláda ČR svým Usnesením č. 682 schválila materiál Koncepce zavádění metody BIM v České republice.

Více

Včasná detekce poruch staveb i zařízení, stejně jako prevence poruch, přináší bezesporu zásadní úspory, a to nejen na vlastních objektech, ale především eliminuje ztráty související s odstávkami provozů, či zásadním způsobem přispívá k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při práci. Zjištěním a dokumentací aktuálního stavu budovy či technologie, identifikací a následným periodickým sledování rizikových míst či oblastí minimalizujete výskyt krizových stavů, zajišťujete prediktivní údržbu. Finanční prostředky na údržbu a opravy cílíte na základě přesných a konkrétních informací.

Více

Pasportizace (neboli technická inventura stavu) je základní a klíčovou činností při správě majetku; dochází při ní ke sběru informací a vytváření databází a údajů k vybraným prvkům a položkám. Pasportizací tedy získáváte komplexní soubor ověřených informací o vašem majetku. Pasporty Vám poslouží opět jako grafický a číselný aktuální podklad pro optimalizaci nákladů spojených se správou a údržbou. Tvorbou pasportů také naplňujete právní požadavky dané legislativou (pasporty komunikací, dopravního značení, zeleně, veřejného osvětlení, městských mobiliářů).

Více

Metody 3D laserového skenování a fotogrammetrie jsou revolučním nástrojem v dokumentaci památek a historických objektů. Na rozdíl od prosté dokumentační fotografie přesně zachycují rozměr, tvar a věrně dokumentují povrchy. Vizuální 3D modely umožňují měření vzdáleností i ploch. Digitální výstupy dokumentace poslouží při záměrech rekonstrukcí objektů, ale mají také zajímavé využití v evidenčních či informačních systémech správců a vlastníků za účelem efektivní správy a údržby.

Více