Title Image

Vizuální letecké kontroly a inspekce

Vizuální letecké kontroly a inspekce

Výkonné kamery nesené bezpilotními prostředky umožňují provedení detailní vizuální kontroly stavebně-technického stavu objektů, staveb či konstrukcí. S významnými efekty jsou kontroly prováděny především v místech, která jsou nedostupná bez použití plošin, lešení či pomocných konstrukcí. Ty ovšem zvyšují časovou a finanční náročnost dokumentace aktuálního stavu předmětného objektu či stavby. Vizuální kontroly jsou prováděny za účelem identifikace indikátorů zjevných vad a poruch například u výškových staveb, mostních konstrukcí, jeřábových drah, továrních komínů či střešních konstrukcí.

Použití speciálního antikolizního dronu

Specializovaný antikolizní dron provádí sběr dat pro vizuální kontroly v obtížně přístupných, či zcela nepřístupných místech. Konstrukce dronu umožňuje jeho použití v produktovodech, ve vzduchotechnických rozvodech, šachtách, studnách či štolách se světlostí větší než 40 cm. Výborné výsledky jsou dosahovány například při kontrolách stavu střešních příhradových konstrukcí (skladové a montážní haly, výrobní objekty, obchodní centra).

Software pro lokalizaci poruch a prezentaci výsledků

Ojedinělým softwarovým řešením jednoznačně lokalizujeme fotografické výstupy kamer tak, aby byla umožněná periodická následná vizuální kontrola vývoje stavu konkrétních míst.

Výstupy vizuální kontroly jsou důležitým podkladem například pro provedení stavebně-technické pasportizace objektu autorizovanou osobou.

Obzvláště efektivním se jeví využívání vizuální letecké kontroly pro zjištění aktuálního stavu a sledování vývoje mostních konstrukcí. Vyhodnocením fotodokumentace jsou identifikovány zjevné vady konstrukcí (praskliny, výdutě) a stanoveny priority oprav a rekonstrukcí. Následná podrobná defektoskopie mostní konstrukce je cílená a realizovaná přednostně u prioritizovaných objektů.

Ukázka realizace

popis obrázku

popis obrázku