Title Image

3D modely pro informační systémy a BIM

3D modely pro informační systémy a BIM

Informační model budovy (angl.“ Building Information Modeling nebo Management“) nebo BIM (český ekvivalent pro „informační modelování staveb“) představuje komplexní proces vytváření a správy dat o stavbě během celého jejího životního cyklu. Informační 3D model tedy vzniká pro účely BIM jako vícerozměrný model stavby, obsahující geometrické a popisné informace a slouží jako otevřená databáze informací o stavbě pro její návrh, provedení, provozování a vzájemné propojení těchto etap.

Dne 25. září 2017 vláda ČR svým Usnesením č. 682 schválila materiál Koncepce zavádění metody BIM v České republice.

Základem vizuálního 3D modelu je mračno bodů jako výstup 3D laserového skenování. Tento vizuální model lze zajímavě zhodnotit a rozšířit jeho využití vektorizací (digitální vektorovou reprezentací vybraných prvků) a vytvořením Informačního 3D modelu objektu. Vybraným prvkům jsou při tvorbě Informačního 3D modelu přiřazeny společné atributy, prvky jsou kategorizovány a reprezentovány vektorovou kresbou.

Informační 3D model má široké následné využití od precizní pasportizaci objektů, přes tvorbu příčných a podélných řezů až po sledování celého životního cyklu budovy.

Vyhotovením informačního 3D modelu se však především otevírá cesta pro provádění rozsáhlých analýz dat, inteligentní dotazy a automatizované výstupy; rychle získáváte souhrnné informace pro rychlá a efektivní rozhodnutí. Dostáváte se tím do světa technologických lídrů, kteří rozumí nutnosti sledování nových trendů. Ty vždy ve svém které vždy ve svém důsledku totiž přináší úspory lidských a finančních zdrojů, nebo časové úspory.

BIM – ukázka výstupů